Artykuły

Skuteczne i rzetelne opinie grafologiczne.

W przedmiotowym miejscu będą umieszczane interesujące Państwa zgadanienia z zakresu badań grafologicznych.

Jednym z często zadawanych przez Państwa pytań jest: czy w ramach wykonywanych przeze mnie opinii otrzymacie Państwo potwierdzenie wykonanych badań grafologicznych na piśmie. Odpowiedź brzmi: tak. Na zlecenia prywatne przygotowuje opinie pisemne, które zawierają takie same elementy jak opinie wykonywane na zlecenie organów procesowych. Zawierają one szczegółowy opis przebiegu badań, wyniki badań, wnioski końcowe oraz przejrzyste i kolorowe tablice poglądowe. W treści opinii zaprezentowane są również reprodukcje materiałów poddanych badaniom – w celu jednozanacznego określenia przedmiotu badań. Każda z wyadawnych przeze mnie opinii grafologicznych jest podpisana oraz opieczętowana. W trakcie badań wykorzystuje specjalistyczny sprzęt laboratoryjny oraz dodatkowe narzędzia w postaci oprogramowania komputerowego. W szczególnych przypadkach wyniki z badań poparte są również obliczeniami matematycznymi.

Z doświadczenia wiem, że nierzadko interesującym Państwa zagadnieniem są badania wiekowości pisma. W tym zakresie wykorzystywane są badania fizyko-chemiczne. Są to badania niszczące dokument, a wyciągane na ich podstawie wnioski przybierają wyłacznie formę prawdopodobieństwa. Przykładowy wniosek: odręczny zapis o brzmieniu „Grafolog” prawdopodobnie został nakreślony wcześniej niż dwa lata od daty wykonania niniejszych badań. Nie ma możliwości ustalenia dokładnej daty nakreślenia pisma lub podpisów. Może jedynie wskazać, że: prawdopodobnie podpis lub pismo zostało nakreślone wcześniej lub później niż okres dwóch lat licząc od daty wykonania badań. Wnioski na poziomie prawdopodobieństwa wynikają głównie z faktu, iż na ilość pozostałych w środku kryjącym składników wpływa wiele czynników, np. wysoka temperatura, która może „sztucznie postarzeć” podpis lub odręczny zapis – przyspieszając parowanie składników pasty. Przedmiotowe badania fizyko-chemiczne mogą być wyłącznie zastosowane do niektórych past długopisowych. Nie mają one zastosowania np. do wydruków drukarki laserowej. Reasumując: moim zdaniem przydatność wskazanych badań jest znikoma.

Badania porównawcze podpisów, paraf oraz pisma (odręcznych zapisów literowo-cyfrowych) przeprowadzane są za pomocą metody graficzno-porównawczej. Wskazana metoda badania autentyczności podpisów, pisma i paraf wykorzystuje zalety wszystkich poprzednio wykorzystywanych metod. W trakcie przeprowadzania badań identyfikacyjnych pisma, podpisów i paraf analizowane są cechy pisma sklasyfikowane w pięciu zespołach. Można wyróźnić następujące zespoły cech pisma: topograficzne, motoryczne, mierzalne, syntetyczne i konstrukcyjne. W każdym zespole umieszono odpowiedni przedział cech pisma podlegających analizie w trakcie badań porównawczych pisma, podpisów i paraf (badań grafologicznych). Ekspert analizując wspomniane cechy pisma wyznacza pomiędzy materiałem dowodowym i porównawczym podobieństwa lub rozbieżności. Przedmiotowe podobieństwa lub rozbieżności podlegają indywidualnej ocenie przez Grafologa, a następnie na ich podstawie formułowane są wnioski końcowe. W celu uwiarygodnienia uzyskanych wyników zalecane jest opracowanie tablic poglądowych, gdzie wskazuje cechy stanowiące podstawę wydanej przez niego opinii.

Grafologia, w ogólnym tego słowa znaczeniu, staje się coraz bardziej popularna na rynku, obok innych świadczonych usług. Pojęcie grafologii w szerokim znaczeniu obejmuje tzw. badania kryminalistyczne, tj. badania porównawcze pisma, podpisów, pieczątek, dokumentów, maszyn, wiekowości. Badania te są uznawane w Polsce jako badania naukowe. Jeżeli chodzi o grafologię w uproszczonym tego słowa znaczeniu to należy ją rozumieć, jako badania psychologiczne pisma, których można użyć w celu zidentyfikowania chorób mogących występować u danego Probanta, określenia świadomości autora podczas pisania danego tekstu, np. testamentu, znalezienia odpowiedniego partnera lub wyselekcjonowania odpowiedniej kadry pracowniczej.

Organy procesowe, tj. Sąd, Prokuratura i Policja mogą powoływać Biegłych Sądowych do wydania opinii. Wśród Biegłych Sądowych z różnych zakresów powoływani są również tzw. Biegli Sądowi Grafolodzy. Zazwyczaj powołanie Biegłego przybiera formę postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii Biegłego Sądowego. Przedmiotowe postanowienie przede wszystkim określa pytanie na jakie powinien udzielić odpowiedzi. Poza tym określa ono również termin wykonania opinii, ilość i rodzaju przekazywanego materiału dowodowego i porównawczego oraz charakterystykę postępowania, do którego opinia zostanie włączona jako dowód. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii Grafologa zawiera również inne formalne informacje, takie jak: sygnatury postępowania, datę i miejscowość sporządzenia postanowienia, podstawy prawne, itp. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii eksperta zostaje dostarczane Biegłemu, stronom oraz ustanowionym pełnomocnikom.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress