Fragment ekspertyzy grafologicznej podpisu

W wyniku oględzin mikroskopowych przedmiotowych dokumentów ustalono, że w obrębie dowodowych podpisów nie stwierdzono cech świadczących o ingerencji w podłoże. Nie stwierdzono śladów kopiowania ani przerabiania zapisów pierwotnych. Powierzchnia przedmiotowych dokumentów wykazała jedynie cechy użytkowania.

Zakwestionowane podpisy mają postać pierwopisów sporządzonych długopisem z niebieskim środkiem kryjącym. Są to formy dwuczłonowe składające się każdorazowo z inicjalnej litery imienia i zapisu nazwiska. Zostały nakreślone w średnim tempie motorycznym, z płynnym i naturalnym cieniowaniem linii graficznej. Podpisy charakteryzuje tendencja do upraszczania znaków literowych w odniesieniu do wzorca elementarzowego.

Analiza mikroskopowa przebiegu linii graficznej zapisu inicjalnej litery imienia i nazwiska – w żadnym z podpisów- nie wykazała zaburzeń w jej realizacji.

W kolejnym etapie badań przeprowadzono analizę materiału dowodowego mającą na celu ustalenie jego wartości badawczej, weryfikację podpisów pod względem jednorodności, bądź niejednorodności wykonawczej oraz możliwości podjęcia wniosków końcowych. Zrealizowane według powyższych założeń metodycznych badania wykazały, iż w porównywanych podpisach występują podobieństwa graficzne. Niektóre z nich przykładowo zaprezentowano na skanogramach, a dotyczą one cech topograficznych i cech motorycznych.

Oprócz cech podobnych wyizolowanych w podpisach dowodowych występują również i różnice graficzne dotyczące m.in.: wariantowości rozwiązań graficznych znaków odpowiadających brzmieniu liter ,,a” i ,,k”, które nie pozwalają na ich całkowita integrację, a jedynie na wniosek, iż analizowane podpisy prawdopodobnie zostały nakreślone przez jedną osobę. Dopiero szczegółowa konfrontacja z odpowiednim materiałem porównawczym prezentującym szeroki wachlarz możliwości psychoruchowych wykonawcy, może pozwolić na rozstrzygniecie, czy kwestionowane podpisy faktycznie zostały nakreślone przez jednego wykonawcę czy też przez różne osoby.

Zgodnie z tymi ustaleniami w dalszych badaniach podpisy te będą analizowane oddzielnie. Obecność, w zakwestionowanych podpisach, dystynktywnych rozwiązań graficznych pozwala na ich zakwalifikowanie do dalszych badań komparatystycznych. Jednak warunkiem podjęcia badań jest przedstawienie adekwatnego, co do formy, treści, tempa kreślenia, obszerności materiału porównawczego pochodzącego od osoby, na dane której podpisy zostały złożone.

©2011-2017 Grafolog - Centrum Ekspertyz Grafologicznych. Witryna chroniona prawami autorskimi - kopiowanie treści zagrożone odpowiedzialnością karną

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress